Using Expressions Day-to-Day: Fire

Shape Image One
Using Expressions Day-to-Day: Fire

Here are 5 uses of آتش, also pronounced as آتیش in the spoken language.

English

Persian

Audio

He/she is like fuel to the fire
آتیش بیار معرکه‌ست
To sell something for a bargain
آتیش زدن به مال خود
You are always the cause of trouble
همه آتیشا از گور تو بلند می‌شه

1

آتیش بیار معرکه‌ست

در مورد اشخاصی به کار می‌رود که در ماجرا نقشی ندارند ولی همیشه خودشان را در بحث دخالت می‌دهند و آتش اختلاف را بیشتر می‌کنند.ا 

آدم دو بهم زن و سخن‌چین.ا

This is used for people that have no role in a given situation but are always inserting themselves into the argument and adding fuel to the dispute.

 A mischief-maker and gossip.

معرکه can mean ‘great’ or ‘fantastic’. However, in this context, it has a similar meaning to دعوا (a fight; argument) or درگیری (clash). 

این دختره *هنوز نیومده آتیش بیار معرکه شده، بین‌ما دعوا راه انداخته. ا

*هنوز نیومده – someone who has just come onboard, for example.

 

This new girl is really provocative, she’s already started an argument among us. 

 ما هفته‌ی پیش تو یه مهمونی با سارا آشنا شدیم. دیروز که داشتم با نیلوفر بگو مگو می‌کردم یهو اومد تو بحث ما دخالت کرد و آتیش بیار معرکه شد.ا

Last week we met Sara at a party. Yesterday, when I was arguing with Nilofer, she suddenly showed up and interfered in our argument and added fuel to the flames. 

2

آتیش زیر خاکستر

 فتنه‌ یا عصبانیتی که در ظاهر خاموش است.ا

Mischief or anger that appears to be dormant. 

بابام مثل آتش زیر خاکستره. منتظره یه بار دیگه مسعود رو ببینه تا حسابی عصبانیتش رو سرش خالی کنه.*ب

* چیزی را روی سر کسی خالی کردن – meaning that someone is expressing (emptying themselves of) negative their feelings, such as sadness, anger or disappointment, to someone else.

My father is brooding (is simmering with anger). He is waiting to see Masood again to let him know how angry he is. 

آرش حسابی از زنش بخاطر اینکه نمی‌خواد بچه‌دار شه ناراحته. این ناراحتی و عصبانیتش مثل آتیش زیر خاکستر می‌مونه، هربار بچه‌های دوست و فامیلش رو می‌بینه داغ دلش تازه می‌شه* و دوباره با مریم جر و بحث می‌کنه.ا

*داغ دل کسی تازه شدن – someone’s sadness is reignited, someone remembers their sadness

Arash is really sad that his wife doesn’t want to have children. His sadness and anger is like fire under the ashes (his sadness and anger simmer beneath the surface). Every time he sees his family and friend’s children his feelings are triggered/reignited and he gets into a fight with Maryam once more.

نیما به نیلوفر گفت <بچه‌های کلاس خیلی ساکتن!> نیلوفر جواب داد <این آتیش زیر خاکستره، بذار ناظم از کلاس بره بیرون، اینا دوباره شروع می‌کنن به دعوا کردن!>ا

Nima said to Nilofar, “These kids (in the class) are so quiet!” Nilofar replied “it’s the calm before the storm, just wait until the assistant headteacher leaves, they will start fighting with each other again!

You can also find آتش زیر خاکستر used in the song below ‘refighe arezoohat bash’ with lyrics accompanying the video. Here, it conveys a similar meaning of someone with ‘hidden fire.’ The singer is referring to himself as someone who is in this state of being and goes on to throw his all into pursuing his dreams. 

3

آتیش زدن به مال خود

به معنای ارزان فروختن

Meaning to sell something for a low price

داشتیم تو بازار تجریش با شیرین راه می‌رفتیم که یه بلال‌فروش رو دیدیم که داشت داد می‌زد <آتیش زدم به مالم، هر بلال فقط ۵ تومن>.ا

We were walking along with Shireen at the Tajrish market when we saw the corn seller who was shouting “I’ve set fire to my stuff. Each corn-cob is just 5 toman!”

4

همه آتیشا از گور تو بلند می‌شه

تو مقصر تمام مشکلات و دعواها هستی

You are the culprit for all problems and arguments.

More literally, this translates as “all the fires rise from your grave”.

بچه که بودم اسباب‌بازی‌های خواهرمو زیر فرش قایم می‌کردم. بعد خواهرم شروع می‌کرد به جیغ زدن و گریه کردن. مامانم هم از اون سر خونه داد میزد که ذلیل شی پسر! همه‌ی این آتیشا از گور تو بلند می‌شه.ا

When I was a child I would hide my sister’s toys under the carpet. Then, my sister would start screaming and crying. My mum from the other side of the house would shout “god forsaken child! You’re always causing trouble!”

5

آتیش پاره

به کسی می‌گویند آتش پاره که خیلی زرنگ٬ پر سر و صدا و پر از هیجان باشد. از این عبارت برای اشاره به کودکان شیطان و زنان زیبا و زرنگ استفاده می‌شود.ا

They say ‘Atish Pare’ to someone who is smart, noisy and excitable. This expression is used to refer to naughty children and beautiful and clever women.  

از صاحب مغازه پرسیدم <این بچه که اینقدر شلوغ می‌کنه کیه؟> گفت <این آتیش پاره پسر منه!>ا

I asked the shopkeeper, “ who is that kid causing such a ruckus?” He said, “that firecracker is my son!”

Find the lyrics and translation here
Find the lyrics and translation here
Featured photo by Cullan Smith on Unsplash

Leave a Reply